Reprint Application Form


ज्या उमेदवारांनी Payment Success (बँक मधून रक्कम वजा ) झाली आहे परंतु वेबसाईट मार्फत अर्ज प्राप्त झाला नाही अशा उमेदवाराचे Payment Confirmation Payment केल्याच्या २४ तासानंतर update करण्यात येईल याची उमेवारांनी नोंद घ्यावी .दुबार Payment करू नये
*
*